Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Przydatne informacje

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG PROCUS I BLOCK
jest zasadniczo przeznaczona dla
DZIECI Z DYSHARMONIĄ ROZWOJOWĄ

CO TO JEST DYSHARMONIA ROZWOJOWA?

Są to zaburzenia funkcjonowania, których podłożem jest minimalne zaburzenie czynności mózgu, spowodowana nieprawidłowością w dojrzewaniu mózgowych struktur integracyjnych (między innymi odpowiadających za funkcję somatognozji, mowy i zachowania) albo/i mikrouszkodzeniem mózgu.

"Pojęcie minimalnego zaburzenia czynności mózgu (minimal brain disfunction  MBD) dotyczy niewielkich zaburzeń funkcjonowania dziecka w środowisku. Ich źródłem są prawdopodobnie dyskretne uszkodzenia strukturalne lub raczej dysfunkcje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, często trudne do stwierdzenia w rutynowym badaniu podmiotowym oraz w badaniach obrazowych OUN. Objawy kliniczne mogą być określone jako łagodne objawy neuropsychologiczne . W równym stopniu, jak od rodzaju dysfunkcji, zależą one od wieku dziecka, to znaczy  od procesu dojrzewania mózgu. Wyraźne objawy pojawiają się między drugim a siódmym rokiem życia.
Ten zespół jest zaliczany do patologii funkcji integracyjnych  mózgu.

Najczęściej dzieci  z minimalnym zaburzeniem czynności mózgu mieszczą się w normie intelektualnej, a mimo to funkcjonują anormalnie (...)."
Sposobem  zaradzenia negatywnym skutkom tych zaburzeń w życiu dziecka jest dobra diagnoza i prawidłowa terapia w odpowiednim momencie życia dziecka.

Konsekwencją braku diagnozy i odpowiedniego leczenia są między innymi trudności wieku szkolnego. Dziecko ma trudności z przystosowaniem się do życia w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie. Zaburzenia zachowania mogą prowadzić z wiekiem do nerwic i zaburzeń osobowości (...).

JAKA JEST SKALA PROBLEMU?

Problem minimalnych zaburzeń czynności mózgu jest znaczący z punktu widzenia społecznego. Według Dyspraxia Foundation z 1998 r. to schorzenie definiowane jest jako uszkodzenia i niedojrzałość organizacji ruchu z problemami sprzężonymi mowy, percepcji i myśli . W opracowaniu tym stwierdzono, że problem dotyczy ok.10% populacji i oceniono, że w każdej klasie jest co najmniej jedno dziecko, które wymaga pomocy.

Zob.: Zofia Kułakowska:
Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu.
Od neurofizjologii do rehabilitacji.
Wydawnictwo Folium, Lublin 2003, s.333.

DO KOGO ?

NA KONSULTACJĘ I BADANIE W KIERUNKU DYSHARMONII ROZWOJOWEJ:

dr n.med. Maria Borkowska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Bożena Wądołowska, neurolog dziecięcy
dr Maria Wilczyńska, neurolog dziecięcy(Józefów)
dr Katarzyna Jackiewicz, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Joanna Kryszczyńska, pediatra, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej (Łódź)
dr Magdalena Chrościńska-Krawczyk, neurolog dziecięcy (Lublin)
dr Magdalena Bartuszek, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Mariola Wilczyńska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
(c) Logokontakt