Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

OŚrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

 Fundacja Rozwoju Psychomotoryki


REGON : 141819943    NIP: 9522067723      KRS: 0000326502

Nr konta :   VWBank  93 2130 0004 2001 0502 3064 0001

ADRES SIEDZIBY: 04-896 WARSZWA  ul. Garncarska 10E/2

KONTAKT:   Tel.:  606 903 938 ; 608 510 411

www.psychomotoryka.org.pl

e-mail: fundacja.psychomotoryki@gmail.com

 

Fundacja Rozwoju Psychomotoryki powstała w marcu 2009 r. w  odpowiedzi  na  wyzwania, jakie przyniósł ze sobą wzrost zainteresowania terapią psychomotoryczną wg Procus i Block . Impulsem do powołania tej Fundacji  była potrzeba i chęć rozszerzenia możliwości niesienia  pomocy dzieciom  z dysharmonią rozwojową, gdyż problem ten dotyczy wielu osób i wyraźnie narasta w ostatnich kilkunastu latach.

Pracami Fundacji kieruje Rada i Zarząd Fundacji zgodnie z myśœlą założycielską ŚŒ.P. Doktor Zofii Kułakowskiej..
Pierwszą Przewodniczącą Rady Programowej Fundacji w latach 2019-2016 była Ś.P. Doktor Zofia Kułakowska. Od 2016 r. funkcję tę pełni dr Krystyna Polak.

Celem Fundacji jest świadczenie dzieciom z dysharmonią rozwojową pomocy bezpośredniej, zwłaszcza poprzez prowadzenie terapii psychomotorycznej wg belgijskiego modelu, a także pośredniej, poprzez tworzenie formacji terapeutów psychomotoryki, pracujących wg wyżej wymienionego belgijskiego modelu.
Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uczestników szkoleń w zakresie psychomotoryki, prowadzonymi pod kierunkiem dr Zofii Kułakowskiej, planujemy działania wspierające  terapeutów prowadzących terapię psychomotoryczną dla dzieci.  Cel  ten  będziemy realizować poprzez:

 • organizowanie systemu teoretyczno-praktycznych szkoleń doskonalących,
 • umożliwianie korzystania z superwizji,
 • organizowanie badań naukowych oraz przygotowywanie publikacji i poradników,
 • tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń w kraju  i za granicą ( m.in.strona, forum  internetowe),
 • zabieganie o tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia terapii w strukturach oświatowych i służby zdrowia.

Fundacja  jest otwarta na współpracę ze wszystkimi specjalistami, ośrodkami i  organizacjami zainteresowanymi  tą problematyką, w szczególności z placówkami i osobami, które już rozpoczęły prowadzenie terapii psychomotorycznej lub  mają w planie prowadzenie terapii  wg modelu belgijskiego

 

wykresPROGRAM
PRZYGOTOWANIA TERAPEUTÓW DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA
TERAPII PSYCHOMOTORYCZNEJ WG MODELU BELGIJSKIEGO

 

III-ETAPOWY KURS PSYCHOMOTORYKI
"Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej
wg Marcelle Procus i Michele Block(Belgia)"

 

Cennik szkoleń:

 • TPM-I - 18 godz. - 690,- PLN
 • TPM - IIA - 15 godz.- 590,-PLN
 • TPM - II B - 15 godz. - 590,-PLN
 • TPM-II C - 10 godz. - 540,-PLN
 • TPM-III - 21 godz. - 1140,-PLN
 • TPM-EU - 9 godz.- 650,-PLN
  • test teoretyczny -1godz.
  • sprawdzian praktyczny- 2 godz.
  • superwizja - 6 godz.

Zgłoszenia już przyjmujemy (formularz).

Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres: fundacja.psychomotoryki@gmail.com lub zgłaszać telefonicznie (zob. Kontakt)

(Zob. zakładka "Warsztaty/Szkolenia")


NASZA FUNDACJA POMAGA DZIECIOM

Jednym z celów Fundacji Rozwoju Psychomotoryki jest świadczenie bezpośredniej pomocy dla dzieci, które powinny korzystać z terapii psychomotorycznej, ale jest ona zbyt droga dla ich rodzin.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
o możliwości dofinansowania terapii psychomotorycznej
wg Procus i Block (model belgijski), prowadzonej w poradni niepublicznej,
przez Fundację Rozwoju Psychomotoryki

ZASADY DOFINANSOWANIA:

 1. Na pisemny wniosek rodziców Fundacja może przyznać dofinansowanie 1/3 kosztów terapii psychomotorycznej (1 seria / 30 zajęć) prowadzonej w wybranej niepublicznej poradni.
 2. Pisemne wnioski rodziców rozpatruje Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja dofinansowuje terapię prowadzoną tylko przez certyfikowanych terapeutów, zgodnie z wymaganymi zasadami.
 4. Dofinansowanie będzie realizowane na podstawie rachunku/faktury po zakończeniu cyklu terapii.
 5. Istnieje możliwość złożenia wniosku przed rozpoczęciem terapii na adres Fundacji Rozwoju Psychomotoryki, ul. Garncarska 10 E/2, 04-896 Warszawa.
 6. Wniosek do pobrania (aktywny formularz)
(c) Logokontakt